Kto nie ma prawa prowadzić mediacji?

Posted on 31/01/2022 7:41am

Mediacją nazywamy tego typu formę porozumienia, jaka mogłaby być przeprowadzana również w czasie postępowania sądowego. Posiada ona za zadanie doprowadzenie do zawarcia ugody między partnerami.
Mediacje mogą być podejmowane na podstawie postanowienia sądu albo na bazie umowy pomiędzy stronami. Nawet jeżeli mediacja jest podejmowana na podstawie postanowienia sądu, to jest ona całkowicie dobrowolna. W takiej sytuacji sprzeciw któregokolwiek z partnerów, uniemożliwia przeprowadzenie mediacji - art. 13 , 777 kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli chodziłoby o wygląd postępowania mediacyjnego, to jest ono podejmowane przez neutralnego mediatora, którym nie mógłby być sędzia, który byłby czynny zawodowo. Niezwykle ważny jest także fakt, że takie postępowanie w żadnym przypadku nie może być jawne dla obcych osób, natomiast sam mediator musi zachować wszystko w tajemnicy. Innymi słowy nie może żadnemu człowiekowi udostępnić wiedzy, którą otrzymał podczas prowadzenia mediacji. Ta z kolei powinna zakończyć się ugodą. Niezwykle ważny jest także fakt, że jeżeli dana mediacja nie skończy się powodzeniem, czyli zawarciem ugody, nie można w czasie dalszego postępowania powoływać się na propozycje ugodowe lub ustępstwa, które były dokonane w trakcie mediacji.


szafki łazienkowe
Author: Karen Highland
Source: http://www.flickr.com


Ponadto trzeba mieć świadomość, że ugody zawarte przed mediatorem są uznawane za tytuły egzekucyjne. Znaczy to, że w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie będzie konieczne jej uprzednie zatwierdzanie przez sąd, jak miałoby to miejsce w postępowaniu pojednawczym. Trzeba wspomnieć, że ugoda, jaka została zawarta przed mediatorem, musi zostać potwierdzona przez sąd komornik sądowy września w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, co ma miejsce przez nie nadanie jej określonej klauzuli wykonalności.
Jest tak dlatego, że sąd jest zobligowany do zbadania, czy ustalona przed mediatorem umowa jest zgodna z bieżącym prawem. Poza tym powinna być ona także zgodna z regułami współżycia społecznego.

Tags: dom, czas, umowa